Latvijas Republikas prokuratūra

Teksta izmērs

  • 100%
  • 150%
  • 200%

Kontrasts

Aktualitātes

Publicēts 03/03/2021

Senāts apmierina protestu lietā par fiziskas personas atbrīvošanu no nedzēstajām saistībām pret apdrošinātāju

Senāts 2021.gada 3.martā apmierināja Personu un valsts tiesību aizsardzības departamenta virsprokurora p. i. protestu lietā par Rīgas rajona tiesas lēmumu daļā, ar kuru dzēstas fiziskas personas saistības pret kādu apdrošināšanas firmu.

Ar minētās tiesas 2017. gada 3. augusta lēmumu apstiprināta fiziskas personas saistību dzēšanas procedūras izbeigšana, atbrīvojot viņu no saistību dzēšanas plānā norādītajām un atlikušajām neizpildītajām saistībām, izbeigta šo saistību piedziņa apturētajās izpildu tiesvedībās, kā arī izbeigts fiziskas personas maksātnespējas process. Rīgas rajona tiesas tiesnese, pieņemot lēmumu par fiziskas personas atbrīvošanu no nedzēstajām saistībām pret apdrošinātāju, nepamatoti nav izvērtējusi apstākli, ka parādnieka saistības izriet no apdrošinātāja regresa prasības, un nav piemērojusi Maksātnespējas likuma 164. panta ceturtās daļas 2. punktu, kas noteic, ka pēc saistību dzēšanas procedūras pabeigšanas netiek dzēsti prasījumi no neatļautas darbības. Atbilstoši Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas likuma 41. pantam pamats regresa prasībai var būt tikai transportlīdzekļa vadītāja prettiesiska rīcība.

Apmierinot protestu, Senāts atzina, ka Maksātnespējas likuma 164. panta ceturtajā daļā nostiprināts vispārējs princips, kuram atbilstoši fiziskā persona maksātnespējas procesā ne pie kādiem apstākļiem nevar atbrīvoties no saistībām, kuru pamatā ir neatļauta darbība. Apdrošinātāja prasījums pret parādnieku jeb parādnieka neizpildītās saistības ietilpst Maksātnespējas likuma 164. panta ceturtās daļas 2. punkta tvērumā, kas nepieļauj to dzēšanu fiziskās personas maksātnespējas procesā. Minētā ierobežojuma atbrīvošanai no tādām saistībām, kuru rašanās cēlonis bijusi neatļauta darbība, piemērošanu neietekmē fakts, ka fiziska persona izpildījusi saistību dzēšanas plānā paredzētos noteikumus. Tādējādi Senāts secināja, ka, nepiemērodama iepriekš minēto likuma pantu, tiesa pieņēmusi lēmumu, kas daļā par parādnieka atbrīvošanu no maksātnespējas procesa laikā neizpildītajām saistībām pret apdrošinātāju ir acīmredzamā pretrunā ar norādītās tiesību normas jēgu un mērķi.

Ievērojot minēto, Senāts Rīgas rajona tiesas 2017. gada 3. augusta lēmumu atcēla daļā par fiziskas personas saistību pret apdrošinātāju dzēšanu un viņa pieteikumu šajā daļā nodeva jaunai izskatīšanai.

 

Aiga Eiduka
Latvijas Republikas Prokuratūras
Preses sekretāre
Tālrunis: 67044444, 27044444
e-pasts: Aiga.Eiduka@lrp.gov.lv

Atpakaļ