Latvijas Republikas prokuratūra

Teksta izmērs

  • 100%
  • 150%
  • 200%

Kontrasts

Aktualitātes

Publicēts 18/06/2021

Apmierina virsprokurora protestu lietā par uzturlīdzekļu piedziņu un paternitātes pieņēmuma apstrīdēšanu

Latvijas Republikas Senāts 2021. gada 15. jūnijā apmierināja Ģenerālprokuratūras Personu un valsts tiesību aizsardzības departamenta virsprokurora protestu lietā par Vidzemes rajona tiesas lēmumu, ar kuru apmierināts personas pieteikums par lietas jaunu izskatīšanu sakarā ar jaunatklātiem apstākļiem, un Vidzemes rajona tiesas spriedumu par uzturlīdzekļu piedziņu, kā arī par uzturlīdzekļu piedziņas pārtraukšanu un paternitātes pieņēmuma apstrīdēšanu.
Izskatāmajā lietā ar tiesas spriedumu no tēva bērna uzturam bērna mātes labā piedzīti uzturlīdzekļi. Tiesa konstatēja, ka bērna dzimšanas apliecībā kā bērna tēvs ierakstīts atbildētājs. Dzimšanas apliecība izsniegta, pamatojoties uz reģistra datiem, kas lietas izskatīšanas laikā nebija apstrīdēti. Tiesības un pienākumus, kas atbilstoši likumam piemīt bērna vecākiem (Civillikuma 177., 179. un 181. pants), atbildētājam rada tas, ka viņš likumā noteiktajā kārtībā ir reģistrēts kā bērna tēvs.  
Tēvs iesniedzis tiesā pieteikumu par lietas izskatīšanu sakarā ar jaunatklātiem apstākļiem, iesniedzot DNS testu, ar kuru atzīts, ka atbildētājs nav bērna bioloģiskais tēvs, un lūdzot atcelt Vidzemes rajona tiesas spriedumu par uzturlīdzekļu piedziņu.
 Apmierinot protestu, Latvijas Republikas Senāts atzina, ka, izspriežot strīdu par uzturlīdzekļu piedziņu, izšķiroša nozīme ir faktam, ka attiecīgā persona bērna dzimšanas apliecībā ir norādīta kā viens no bērna vecākiem. Savukārt bērna bioloģiskajai izcelsmei šajā gadījumā nav tiesiskas nozīmes. Tiesa personas iesniegto rakstveida pierādījumu, kurā atspoguļoti DNS rezultāti, kļūdaini atzinusi par jaunatklātu apstākli, kas neatbilst judikatūrā minētajām pazīmēm.
Tā kā pieteikums par lietas jaunu izskatīšanu sakarā ar jaunatklātiem apstākļiem apmierināts nepamatoti un Vidzemes rajona tiesas spriedums par uzturlīdzekļu piedziņu atcelts bez pietiekama pamata, Latvijas Republikas Senāts atzina Vidzemes rajona tiesas spriedumu par uzturlīdzekļu piedziņu, tās pārtraukšanu un paternitātes pieņēmuma apstrīdēšanu par nepamatotu.
Ievērojot minēto, Latvijas Republikas Senāts Vidzemes rajona tiesas lēmumu un spriedumu atcēla un nodeva lietu jaunai izskatīšanai Vidzemes rajona tiesā.

 

 


Aiga Eiduka
Latvijas Republikas Prokuratūras
Preses sekretāre
Tālrunis: 67044444, 27044444
e-pasts: Aiga.Eiduka@lrp.gov.lv

 

Atpakaļ

INFORMĀCIJA