Latvijas Republikas prokuratūra

Teksta izmērs

  • 100%
  • 150%
  • 200%

Kontrasts

Aktualitātes

Publicēts 17/03/2021

Apmierina virsprokurora protestu lietā par tādu izdevumu piedziņu, kas saistīti ar lietas vešanu

Senāts 2021. gada 11. martā apmierinājis Ģenerālprokuratūras Personu un valsts tiesību aizsardzības departamenta virsprokurora protestu lietā, kurā Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas tiesnesis, skatot lietu sevišķās tiesāšanas kārtībā, nepamatoti piedzina ar lietas vešanu saistītos izdevumus – advokāta atlīdzību.

Ar Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas 2020. gada 21. februāra lēmumu noraidīta kādas juridiskas personas sūdzība par kādas maksātnespējīgās Akciju sabiedrības (AS) administratora rīcību un no juridiskās personas AS labā piedzīti izdevumi  8642,86 EUR par advokāta pakalpojumiem.

Senāts atzina, ka pamatots ir protestā paustais viedoklis par to, ka sūdzību par administratora rīcību, kas izskatāma sevišķās tiesāšanas kārtībā, nav pamata pielīdzināt mantiska rakstura prasībai. Ievērojot to, ka Civilprocesa likumā nav tieši norādīts, kādā kārtībā atlīdzināmi izdevumi advokāta palīdzības samaksai lietās, kuras tiek skatītas sevišķās tiesāšanas kārtībā, saskaņā ar Civilprocesa likuma 5. panta piekto daļu pēc analoģijas piemērojami šā likuma 44. panta noteikumi.

Civilprocesa likuma 44. panta pirmās daļas d) apakšpunkts noteic, ka atlīdzināmie izdevumi advokāta palīdzības samaksai prasībās, kurām nav mantiska rakstura, atlīdzināmi to faktiskajā apmērā, tomēr ne vairāk kā 2850 EUR. Savukārt atbilstoši šā panta pirmās daļas e) apakšpunktam faktiskajā apmērā atlīdzināmi izdevumi tādās lietās, kuras tiesa atzinusi par sarežģītām. Vienlaikus Senāts norādīja, ka saskaņā ar Civilprocesa likuma 44. panta ceturto daļu, ja prasība izskatīta tikai pirmās instances tiesā, atlīdzināmie izdevumi advokāta palīdzības samaksai nedrīkst pārsniegt 50 procentus no šā panta pirmajā daļā noteiktā maksimālā atlīdzības apmēra.

Tādējādi likumdevējs paredzējis, pirmkārt, atlīdzināmo izdevumu advokāta palīdzības samaksai nemantiska rakstura prasības lietās ierobežojumu, atkāpe no kura pieļaujama vienīgi tad, ja nodibināti Civilprocesa likuma 44. panta pirmās daļas e) apakšpunktā norādītie apstākļi, otrkārt, šo izdevumu apmēra noteikšanas kritēriju, kas jāievēro gadījumā, ja attiecīgais prasījums izskatīts tikai pirmās instances tiesā.

Līdz ar to protestētais Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas tiesneša 2020. gada 21. februāra lēmums daļā par izdevumu 8642,86 EUR  advokāta palīdzības samaksai piedziņu  atcelts un lieta nodota jaunai izskatīšanai.

 

 

 

Aiga Eiduka
Latvijas Republikas Prokuratūras
Preses sekretāre
Tālrunis: 67044444, 27044444
e-pasts: Aiga.Eiduka@lrp.gov.lv

Atpakaļ